ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑦᓭᑦ

ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB ᓇᐅᓕᒫᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᑦᓴᓖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᓂᒃ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB ᖃᓄᐃᓕᖓᒻᒪᖔᑕᓗ ᕿᒥᕐᕈᓃᑦ, ᕿᒥᕐᕈᕆᐊᑦᓯᐊᓃᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᕆᐊᖃᕐᓃᓗ.

ᒪᓕᒐᖅ 1: ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᑕᑯᒋᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓ ᓱᕐᕋᑕᐅᓕᕐᒪᖔᑦ ᕿᒥᕐᕈᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ

ᒪᓕᒐᖅ 2: ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓ ᓱᕐᕋᑕᐅᓕᕐᒪᖔᑦ ᕿᒥᕐᕈᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ

ᒪᓕᒐᖅ 3: ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓ ᓱᕐᕋᑕᐅᓕᕐᒪᖔᑦ ᕿᒥᕐᕈᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ

ᒪᓕᒐᖅ 4: ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᒥᒃ ᑲᒪᒍᑏᑦ

ᒪᓕᒐᖅ 5: ᐅᖃᐅᓯᕐᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᖏᑦ