ᐱᑐᑦᓯᒪᒋᐊᖃᖕᖏᓂᖅ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒦᑦᑐᓂᓪᓗ ᑲᑎᕐᓱᐃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖕᖏᓂᖅ ᒪᑯᑎᒎᓇ Framing, Mirroring, Scraping or Data-Mining

 

ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒋᔭᐅᒍᓐᓇᖏᓪᓗᑐᕐᑐᖅ ᑖᓐᓇ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᕗᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᖕᖏᑯᓂ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ NMRIRB. ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖃᕈᒪᑉᐸᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑕᐅᒍᒪᔪᒥᒃ home page-ᖓᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓂ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓄᑦ ᐊᓪᓚᑐᖃᕈᓐᓇᐳᖅ ᐅᕗᖓ.   ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB ᒍᒪᓂᕐᒥᒍᑦ ᓄᕐᖃᑎᑦᓯᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᑐᕈᓐᓀᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓱᑎᓪᓗ ᐊᖏᕈᑎᒋᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑕᐅᒍᒪᔪᒥᒃ home page-ᖓᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓂ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᓯᐊᖅ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᖄᕈᓐᓀᓗᑎᓪᓘᓃᑦ ᓵᑕᑦᓴᖑᕈᑎᒋᓇᒍᓘᓐᓃᑦ. ᑖᓐᓇ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᕗᑦ ᑐᑭᓯᒪᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓴᕗᓪᓘᓃᑦ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᐅᒍᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᓕᒫᑦᓯᐊᖅ ᒪᑯᑎᒎᓇ (framing, mirroring, scraping or data-mining).