ᐃᓚᐅᒍᑎᖃᕐᓂᖅ, ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖃᕐᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᕐᓯᑌᓕᓂᕐᓗ

 

ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᑦᑕ ᐃᓚᖏᑦ ᑕᑯᒋᐊᕐᑕᐅᒍᒪᑉᐸᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓗ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑕ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᑦᓱᒍ My Account-ᓚᔭᐅᔪᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᒪᐅᑎᓂᒃ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᑕᖃᕐᐳᖅ. ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕋᕕᑦ ᑐᑭᓯᒪᐅᑎᑦᓴᓕᒫᑦ ᒪᓂᔭᑎᑦ (“ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑏᑦ”) ᓱᓕᑦᓯᐊᒪᖔᑕ, ᓈᒻᒪᓈᑦᓯᐊᒪᖔᑕ ᓱᓇᒥᑦᓯᐊᒪᖔᑕᓗ ᓄᑕᐅᓯᓕᕐᑎᕆᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓂᐊᕐᓗᑎᓪᓗ ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᓱᓕᑦᓯᐊᒪᖔᑕ ᓱᓇᒥᑦᓯᐊᒪᖔᑕᓗ.  

ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᑐᓂᔨᒌᕈᕕᑦ, ᐊᒻᒣᒍᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᓕᐅᕆᐊᖃᕐᑐᑎᑦ (password). ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᓕᑑᒐᕕᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒐᔭᕐᓂᐸᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᒐᔭᕐᓂᐸᑦ, ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᓕᐊᕆᓯᒪᔦᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓂ.    ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᓕᐊᕆᓯᒪᔦᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᖅ ᕿᒥᕐᕈᕈᑎᐅᓗᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᑭᓯᒪᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᑦᔪᑎᓕᓐᓂᒃ ᓯᑯᑦᓴᓕᕆᐅᑎᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓯᑯᑦᓴᓕᕆᐅᑎᐅᒌᕐᓯᒪᔪᓂᓪᓘᓃᑦ, ᓂᐅᕕᕋᕐᓂᓄᓪᓘᓃᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂᒃ ᓂᐅᕕᕈᒪᐅᑎᓂᓪᓘᓃᑦ ᖁᔭᓈᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ, ᐊᓯᑦᔩᒍᒪᔪᖃᕐᐸᑦ preferences -ᓚᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᑦᔨᑕᐅᒍᒪᑉᐸᑕ ᐊᑐᕆᐊᖃᓚᖓᓗᒍ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᕗᑦ ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᑕᖏᓪᓗ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ.   ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᑐᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᓯᒍᑕᐅᑦᑌᓕᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᓯᐊᒍᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓂᓪᓗ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᕐᐱᑦ, ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᑕᒐᑕᒐ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᕐᐱᑦ ᑭᓇᒧᓪᓗᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᐊᖕᖏᓂᖓᓂᒃ. ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᐳᑎᑦ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᖃᕐᓂᐊᓗᑎᑦ ᓯᑯᑦᓴᓕᕆᒍᑕᐅᒋᐊᓕᓕᒫᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᓱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᓪᓘᓃᑦ ᐊᓪᓚᑖᕐᑕᕕᑉᐱᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᒪᓂᔨᓂᐊᕐᓗᑎᑦ  ᓯᑯᑦᓴᔭᓕᕆᒍᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᓱᓂᐅᖃᑦᑕᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ NMRIRB, ᐱᓇᓱᖃᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᑕᖏᓐᓂᓗ, ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᑕᑎᖏᓐᓂᓗ, ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖏᓐᓂᓗ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᓐᓂᓗ, ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓂᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᑖᕐᕕᒋᓲᖏᓐᓂᓗ ᑕᒣᑕ, ᓵᑕᑦᓴᖑᕐᓂᐊᕈᓐᓀᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᓕᕆᐅᑎᐅᒋᐊᓖᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᖏᓪᓘᓃᑦ ᓱᓂᐅᖃᑦᑕᑐᑦ. ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒐᔭᕐᓗᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ NMRIRB  ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᓪᓚᕆᑦᑐᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᓯᐅᔨᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᕕᓂᕐᓂᓘᓐᓃᑦ, ᑎᓪᓕᒐᐅᔪᕕᓂᕐᒃ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᒐᑎᓪᓘᓃᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᕕᓂᖓᓂᒃ ᐊᓪᓚᑖᕐᑕᕕᑉᐱᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᕐᐱᓘᓐᓃᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB ᐊᐱᕐᓱᕈᓐᓇᕕᖃᖕᖏᑐᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑌᑦ ᐊᑐᕐᑕᕕᓂᐅᑉᐸᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᖃᕋᑎᓪᓗ ᒪᓕᑦᓯᐊᓂᖕᖏᑯᕕᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓯᒍᑎᐅᔪᓂᒃ.