ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᑦ

ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB ᑕᒐᑕᒐ ᓄᑦᑎᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒦᑐᑦ. ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᓯᒪᓂᕐᒥᓂᑦ, ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓᓂ ᐸᕐᓀᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑏᑦ ᑕᕝᕙᓂᑦᓭᓇᖅ ᐊᓪᓚᕕᖃᓲᒍᓕᕐᑐᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᑖᑦᓱᒥᖓᑦᓭᓇᕐᓗ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᓕᕆᓂᕐᒥᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᖃᕐᓱᑎᒃ,

ᑕᒐᑕᒐ ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖃᓕᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᑐᒥᒃ ᓇᐅᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᓕᒫᖅ.

ᐋᑕᒻ ᓘᐃᔅ - ᑲᒪᔨᒻᒪᕆ

Email: alewis@nmrirb.ca
Phone: 514-449-3473

ᐋᑕᒻ ᒪᑭᕝᕕᒥ ᐱᓇᓱᑦᑎᐅᓯᒪᔪᖅ 2002-ᒥᑦ 2018-ᒧᑦ. 2002-ᒥᑦ 2016-ᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᑦᓱᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᓪᓗ ᐊᓪᓚᕕᒻᒥ, ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᑦᓱᓂ ᓄᓇᖕᖑᐊᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ NILCA-ᑯᑦ. 2016-ᒥᑦ 2018-ᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖕᖑᓕᕐᓂᒥᔪᖅ ᒪᑭᑉᐸᓕᐊᒍᑎᑦᓴᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᔭᑦᓴᖃᕐᓱᓂ ᐅᔭᕋᕐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓂᒃ ᐱᑦᓴᖑᕆᐊᓪᓚᑐᑦᓴᓂᓪᓗ ᐃᑯᒪᐅᑎᑦᓴᓕᕆᓂᕐᓂᒃ. ᒣ 2020-ᒥ, ᐋᑕᒻ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖕᖑᑐᕕᓂᖅ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ NMRIRB ᐅᓪᓗᑕᒫᕐᓯᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᑦᓱᓂ ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB ᑐᓴᕐᑎᓯᒋᐊᖃᓲᒍᑦᓱᓂᓗ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ.

Vacant - ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎVacant - Administrative Assistant