ᐊᓪᓚᖁᑎᑦᑕ ᐊᑦᔨᓕᐊᕆᔭᐅᒋᐊᖃᖕᖏᓂᖏᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᕗᓪᓗ

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓂ (ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᐊᕋᑦᓭᑦ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᑕᓕᒫᖏᓪᓗ, ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᐃᓪᓗ, ᒪᑉᐱᑐᒉᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖏᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᕐᑕᖏᑦ, ᐊᑦᔨᖁᑎᐅᑦᓱᑎᒃ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᕐᑕᖏᑦ, ᐊᓪᓚᒍᓯᕐᑕᖏᑦ, ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᑕᖏᑦ, ᐃᓂᓪᓚᖓᐅᓯᖏᑦ, ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ, ᐋᕐᕿᒋᐊᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓇᓪᓕᑳᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓯᖏᑦᑕᓗ ᑐᑭᓯᒪᐅᑎᑦᓭᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᔪᓂ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᕐᑕᖏᓐᓂ, ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂ ᑐᓵᒐᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᓪᓗ, ᐊᑦᔨᖁᑎᑕᖏᓐᓂ, ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᕐᑕᖏᓐᓂ, ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᒍᑎᑕᖏᓐᓂ, ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ, ᓴᓇᕐᕈᑎᑕᖏᓐᓂ, ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᖏᓐᓂ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓂ), ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᖃᕐᑕᐅᓯᒪᖕᖏᐸᑕ, ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᕗᑦ   ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ NMRIRB.     ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᑦ ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑕᐅᒋᐊᖃᖕᖏᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᒐᑎᒃ ᓱᓇᓕᒫᑦ ᐱᖁᔭᓄᓪᓗ ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᓄᑦ. ᑕᕝᕘᓇ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᒍᑦ ᑐᑭᓯᒪᐅᑎᑦᓭᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᒍᓐᓇᐳᑦ, ᐋᕐᕿᒋᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᓪᓗ, ᐊᒥᓲᓕᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᓪᓗ ᓇᒻᒥᓂᕐᒨᓕᖓᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᐅᓚᖓᒍᓐᓀᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᑐᕐᑏᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᓪᓚᒍᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᒋᐊᓪᓚᖃᑦᑕᓗᑎᓪᓘᓃᑦ ᓄᐃᑕᐅᓯᒪᓕᕇᕐᑐᓂᒃ, ᐃᓘᓐᓈᖏᓐᓂ ᐃᓓᓐᓇᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ, ᖃᓄᓕᒫᑦᓯᐊᖅ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔫᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᖕᖏᐸᑕ   ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ NMRIRB, ᐅᑯᐊ ᓚᔭᐅᖕᖏᑑᒐᓗᐊᑦ: ᐊᑐᕐᑏᑦ ᐊᑕᐅᓰᑦ ᐊᑦᔨᖏᓐᓂᒃ ᐱᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᒍᑦ, ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦᓴᓂᒃ, ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᐅᖏᑦᑐᓂᒃ, ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᑕᐅᒋᐊᖃᖕᖏᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᓯᒪᒍᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂᐅᒻᒥᔪᖅ. ᐊᑐᕐᑏᑦ ᓯᐊᒻᒪᑎᑦᓯᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖕᖏᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᓯᒥᓄᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᕋᓗᐊᕐᐸᑦ, ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᑎᒋᓚᖓᒍᓂᐅᒃ ᓂᐊᖕᖏᑯᓂᓘᓐᓃᑦ, ᐊᖏᕐᑕᐅᖄᕐᓯᒪᒍᓐᓀᓗᑎᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔫᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᒻᒥᓂᓕᒻᒧᑦ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓚᖏᑦ, ᐊᑏᑦ, ᐊᑦᔨᖁᑏᑦ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑌᓪᓘᓃᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓂ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᓂᕃᒍᑎᑕᖃᕋᔭᕐᖁᑦ, ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᖃᕐᓂᕃᒍᑎᓂᓪᓗ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑌᔭᐅᒍᑎᑖᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ  ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖁᑎᖏᑦᑕ. ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑌᑦ ᑌᔭᐅᒍᓰᓪᓘᓃᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓂ ᓱᕐᖁᐃᓯᒍᑎᐅᖕᖏᓚᑦ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᑖᕐᑎᓯᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᑲᑎᒪᔩᑦ NMRIRB.