ᐊᑭᓖᒍᑎᖃᕐᓂᖅ

 

ᐊᖏᕐᓯᒪᔪᑎᑦ ᐊᑭᓖᒐᔭᕐᓗᑎᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ, ᓴᐳᑦᔨᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᖁᔭᑎᒍᓪᓗ ᓵᑕᑦᓴᖑᕈᑎᑦᓴᖃᕐᑎᓯᓂᐊᕐᓇᒃ   ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ NMRIRB,  ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓐᓂᒃ, ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖏᓐᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᓐᓂᒃ, ᓇᒻᒥᓂᖃᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᒋᔭᐅᔪᓂᓪᓗ (ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᒪᓯᒪᔪᓂᒃ) ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᕋᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᑮᓇᐅᔭᕐᑐᕈᑎᖃᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᓱᒃᑯᑕᐅᔨᐊᖃᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓚᐅᒻᒥᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᓕᕆᔨᖃᕐᓂᒧᑦ ᐊᑮᑦ, ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ, ᐊᑭᓕᕐᑕᕕᓂᕐᓂᓘᓐᓃᑦ, ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓘᓃᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᒪᓯᒪᔪᓄᑦ, ᒪᓕᑦᑕᐅᓂᖕᖏᐸᑕ ᓇᓪᓕᖏᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᕐᓂᕆᓯᒪᔭᕐᓅᓕᖓᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓂᒃ ᐊᓯᐊᓄᓪᓘᓃᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᑐᒧᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᕐᕕᑎᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᒃ. ᐃᑲᔪᕐᓯᖃᑦᑕᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᖃᑦᓯᐊᓗᑎᓪᓗ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᒪᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᒍᒪᒧᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᒪᐅᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᕿᓄᒍᑎᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ.